شرکت توزيع نيروي برق همدان

شرکت توزيع برق استان همدان وابسته به شرکت برق منطقه اي  باختر در سال 1371 شکل گرفت و اموريک و دو برق همدان زير مجموعه برق شهرستان همدان فعاليت خود را آغاز نمودند ، ساختمان امور دو برق همدان از زمان تشکيل در محل ابتداي جاده کرمانشاه روبروي صدا وسيماي همدان  قرار داشت واز سال 86 در محل فعلي ( بلوار فلسطين ) به فعاليت خود ادامه مي دهد  .

شرکت توزيع برق استان همدان وابسته به شرکت برق منطقه اي  باختر در سال 1371 شکل گرفت و اموريک و دو برق همدان زير مجموعه برق شهرستان همدان فعاليت خود را آغاز نمودند ، ساختمان امور دو برق همدان از زمان تشکيل در محل ابتداي جاده کرمانشاه روبروي صدا وسيماي همدان  قرار داشت واز سال 86 در محل فعلي ( بلوار فلسطين ) به فعاليت خود ادامه مي دهد  .