فروش بانک اطلاعاتي و منابع تامين کنندگان، سازندگان و پيمانکاران

 فروش بانک اطلاعاتي و منابع از تامين کنندگان، سازندگان و پيمانکاران فعال در حوزه هاي مختلف از صنايع و خدمات در قالب نام شرکت ، نام مدير مربوطه ، شماره  تلفن همراه ( موبايل) و  حوزه ها و فعاليت هاي کالايي و خدماتي 

و همچنين واحد بررسي منابع شرکت دفراز آماده ارائه خدمات ديگر در قالب بروز رساني بانک هاي اطلاعاتي گذشته وسوابق قبلي موجود در شرکت ها و ارزيابي از شرکت ها با توجه به مدل هاي ارزيابي تاييد شده هر شرکت نيز مي باشد