شرکت توزيع نيروي برق مازندران

در راستاي اهداف برنامه اول اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران ، بخش توزيع انرژي برق از شرکتهاي برق منطقه اي منتزع و با نام شرکتهاي توزيع برق به صورت شرکتهاي غير دولتي تشکيل گرديدند.با تشکيل شرکت توزيع نيروي بـرق غرب مازندران در آبان  1377 ، در حال حاضر محدوده  فعاليت شرکت توزيع  نيروي برق استان  مازندران از غرب به شرق شامل شهرستانهاي آمل ، بابل ،‌بابلسر،  فريدونکنار،سيمرغ ،جويبار ، قائمشهر ،‌سوادکوه ،سوادکوه شمالي، ساري ، مياندرود،نکاء‌ ، بهشهر و گلوگاه  مي باشد.

در راستاي اهداف برنامه اول اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران ، بخش توزيع انرژي برق از شرکتهاي برق منطقه اي منتزع و با نام شرکتهاي توزيع برق به صورت شرکتهاي غير دولتي تشکيل گرديدند.
با تشکيل شرکت توزيع نيروي بـرق غرب مازندران در آبان  1377 ، در حال حاضر محدوده  فعاليت شرکت توزيع  نيروي برق استان  مازندران از غرب به شرق شامل شهرستانهاي آمل ، بابل ،‌بابلسر،  فريدونکنار،سيمرغ ،جويبار ، قائمشهر ،‌سوادکوه ،سوادکوه شمالي، ساري ، مياندرود،نکاء‌ ، بهشهر و گلوگاه  مي باشد.