نتايج آزمون ارزيابي نرم افزارهاي جامع بازرگاني به لين در سطح يک امنيت نرم افزار قرار گرفت

شرکت دانش و فناوري راهگشايان زمان ( دفراز)  موفق به  کسب بالاترين امتياز در زمينه امنيت نرم افزار و تست نفوذ از مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک شد 

شرکت دانش و فناوري راهگشايان زمان ( دفراز)  موفق به  کسب بالاترين امتياز در زمينه امنيت نرم افزار و تست نفوذ از مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک شد