شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

از مرداد ماه سال ۱۳۷۱ شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي به عنوان اولين شرکت توزيع در سطح‌ کشور فعاليت‌ خود را در زمينه‌هاي مختلف برق‌ رساني اعم ‌از نقاط شهري و روستائي و نگهداري و تعميرات وگسترش شبکه‌هاي موجود شروع‌ نموده‌ است.‌

از مرداد ماه سال ۱۳۷۱ شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي به عنوان اولين شرکت توزيع در سطح‌ کشور فعاليت‌ خود را در زمينه‌هاي مختلف برق‌ رساني اعم ‌از نقاط شهري و روستائي و نگهداري و تعميرات وگسترش شبکه‌هاي موجود شروع‌ نموده‌ است.‌