شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ وظيفه تأمين برق حدود ۴٫۱ ميليون مشترک در محدوده‌اي به وسعت ۱۰۰۵ کيلومتر مربع در شهر تهران را بر عهده دارد. به موجب قانون، در تاريخ ۱ مهر ۱۳۸۶ شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تشکيل و از تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۸۶ کليه اختيارات، تأسيسات، داراييهاي برق منطقه‌اي تهران در محدوده جغرافيايي شهر تهران به اين شرکت منتقل شد. بر اساس آمار منتشر شده اين شرکت در سال ۱۳۹۲ داراي ۸۲۹۳ کيلومتر شبکه فشار متوسط، ۲۱۵۷۱ کيلومتر شبکه فشار ضعيف، ۵۱۸۴ دستگاه پست توزيع برق هوايي و ۱۰۸۷۸ دستگاه پست توزيع برق زميني بوده است.

 

 

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ وظيفه تأمين برق حدود ۴٫۱ ميليون مشترک در محدوده‌اي به وسعت ۱۰۰۵ کيلومتر مربع در شهر تهران را بر عهده دارد. به موجب قانون، در تاريخ ۱ مهر ۱۳۸۶ شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تشکيل و از تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۸۶ کليه اختيارات، تأسيسات، داراييهاي برق منطقه‌اي تهران در محدوده جغرافيايي شهر تهران به اين شرکت منتقل شد. بر اساس آمار منتشر شده اين شرکت در سال ۱۳۹۲ داراي ۸۲۹۳ کيلومتر شبکه فشار متوسط، ۲۱۵۷۱ کيلومتر شبکه فشار ضعيف، ۵۱۸۴ دستگاه پست توزيع برق هوايي و ۱۰۸۷۸ دستگاه پست توزيع برق زميني بوده است.

 

 


پيوند هاي مرتبط