توزيع برق استان قزوين

نيروي برق در محدوده جغرافيايي شرکت توزيع نيروي برق قزوين در سال 1310 آغاز شد. تامين برق ابتدا توسط بخش خصوصي از طريق يکدستگاه ديزل ژنراتور 100 کيلو واتي بود و بتدريج با افزايش مصرف دو دستگاه ديگر با قدرت 688 کيلو وات به آن افزوده گرديد با تاسيس وزارت آب و برق در سال 43 نيروگاه قزوين با داشتن 5 دستگاه ديزل ژنراتور بقدرت 2500 کيلووات که تحت پوشش برق تهران قرارداشت به شبکه سراسري برق متصل گرديد.

بر اساس مصالح وزارت نيرو از تاريخ از برق منطقه اي گيلان منفک و تحت پوشش شرکت جديدالاتاسيس زنجان قرار گرفت و از ابتداي سال 1372 بر اساس سياستهاي وزارت نيرو مبني بر تشکيل شرکت هاي توزيع، در قالب شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين عهده دار تامين و توزيع نيروي برق محدوده منطقه جغرافيائي قزوين گرديد.

از ابتداي سال 1382 سهام شرکت هاي توزيع مربوط به شرکت برق منطقه اي زنجان به شرکت مادر تخصصي توانير منتقل گرديد و زير نظر شرکت متبوع انجام وظيفه مي نمايد.


پيوند هاي مرتبط