توزيع برق استان اردبيل

در حدود سال ۱۳۱۲ امتياز برق توسط مرحوم آقاى کتابچي در حوالي عالي قاپو داير گرديد . و بعداً در سال ۱۳۲۷ بنام بنگاه برق با مديريت آقاى زرينه و عده اى سهامدار اداره مي شد که با تصويب دولت ، شهردارى اردبيل و بنگاه برق هر کدام به ميزان ۵۱ درصد و ۴۹ درصد ، برق شهر را اداره مي کردند . در سال ۱۳۴۵ برق شهر کلاً تحويل برق منطقه اى آذربايجان گرديد .
از سال ۱۳۴۶ برق اردبيل تحت عنوان برق ناحيه اردبيل به فعاليت پرداخت و از سال ۱۳۷۲ همزمان با استان شدن اردبيل و بر اساس ساختار جديد وزارت نيرو تحت عنوان شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل و با تحت پوشش قرار دادن کليه شهرهاي استان به فعاليت پرداخت .در همان سال قدرت نصب شده براي جمعيت ۱۸۰۰۰۰ نفرى شهر حدود ۲۶۱۲ کيلو ولت آمپر بود . طول شبکه فشار متوسط و ضعيف مورد بهره بردارى به ترتيب ۵۲۰۰ و ۹۸۹۴۰ متر بوده است . تعداد کل مشترکين در همان زمان ۵۰۵۸ مشترک بوده که براى سرويس دهي به آنها از ۱۱ دستگاه ترانسفور ماتور استفاده مي شده است در حال حاضر برق استان اردبيل از طريق خطوط ۲۳۰ کيلو ولت و ۴ دستگاه پست ۶۳/۲۳۰ کيلو ولت موجود در استان تأمين مي گردد .درحال حاضر تعداد پستهاى ۲۰/۶۳ کيلو ولت موجود در استان اردبيل هفده ايستگاه مي باشد .
طول خط انتقال ۶۹۶کيلومتر مدار ، طول خطوط فوق توزيع ۶۸۰ کيلومترمدار ، ظرفيت ايستگاههاي انتقال ۷۷۳مگاولت آمپر وظرفيت ايستگاههاي فوق توزيع ۷۰۵مگاولت آمپر دراستان اردبيل مي باشد.درحال حاضر ( پايان سال ۱۳۹۱) شرکت توزيع نيروى برق استان اردبيل داراى ۷۰۰۰ کيلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۸۳۸ کيلومتر شبکه فشار ضعيف بوده و تعداد ۵۶۴۲ دستگاه ترانسفور ماتور ۲۰ کيلو ولت ( هوايي وزميني ) به ظرفيت کلي ۸۱۴ مگا ولت آمپر مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.


پيوند هاي مرتبط