شرکت برق منطقه اي هرمزگان

برقدرسال 1345 مسئوليت برق استان به عهده شرکت آب و برق جنوبشرق واگذار و درهمين زمان ساختمانها و شبکه هاي موردنياز احداث گرديد و ظرفيت نيروگاههاي ديزلي تاسطح 17000 کيلووات افزايش يافت ، درسال 1351 مديريت برق بندرعباس از شرکت آب و برق جنوبشرق جدا و به شرکت آب و برق استان ساحلي با وظايف گسترده تر واگذار گرديد.

درسال 1345 مسئوليت برق استان به عهده شرکت آب و برق جنوبشرق واگذار و درهمين زمان ساختمانها و شبکه هاي موردنياز احداث گرديد و ظرفيت نيروگاههاي ديزلي تاسطح 17000 کيلووات افزايش يافت ، درسال 1351 مديريت برق بندرعباس از شرکت آب و برق جنوبشرق جدا و به شرکت آب و برق استان ساحلي با وظايف گسترده تر واگذار گرديد.