سيستم مديريت معاملات و استعلام الکترونيکي

منظورازمعامله شامل تمامي معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مي باشد که نحوه انعقاد قرارداد آنها مي تواند بصورت مناقصه، مزايده، استعلام، ترک تشريفات و ... باشد. سيستم مديريت معاملات قابليت به اتوماسيون درآوردن کليه فرآيندهاي برگزاري معاملات، ايجاد صورتجلسات را  از زمان درخواست تا زمان انعقاد قرارداد را دارا ميباشد. اين سيستم براي هرمعامله يک کد معامله اختصاص ميدهد که با استفاده ازاين کد در هر زمان امکان بازخواني پرونده معامله امکانپذير مي باشد. بطور کلي هدفمندي اصلي اين سيستم تعيين شرايط و طرف مقابل درمعامله مي باشد ، 


 • امکان تعريف و مديريت انواع معاملات
 • امکان مديريت معاملات کوچک (فاکتوري)
 • امکان مستندسازي معامله
 • امکان تعريف گردش کاري براي هر نوع معامله
 • امکان برگزاري الکترونيک استعلام هاي معاملات متوسط (در صورت نياز سازمان) بصورت 2 زبانه
 • امکان برگزاري جلسات کميسيون معاملات  بصورت حضوري / غير حضوري
 • بررسي ليست هاي سياه و ظرفيت کاري پيمانکاران پيش از عقد قرارداد
 • امکان اعمال کنترل متمرکز در سطح ستاد راهبردي
 • امکان اخذ گزارشات تحليلي و آماري و تهيه انواع صورتجلسات: مقايسه قيمت، در خواست خريد
 • امکان اطلاع رساني به صورت پيامک و فکس (سرور هاي تعريف شده داخلي سيستم)


امکانات سيستم

 • امکان تعريف و مديريت انواع معاملات
 • امکان مديريت تنخواه داران
 • امکان ايجاد پرونده مستندات
 • امکان تعريف گردش کاري
 • امکان برگزاري الکترونيک استعلام هاي معاملات متوسط (در صورت نياز سازمان)
 • بررسي ليست هاي سياه و ظرفيت کاري پيمانکاران پيش از عقد قرارداد
 • امکان برقراري ارتباط با سيستم تخصيص اعتبارات سازمان (در صورت وجود)
 • امکان اعمال کنترل متمرکز در سطح ستاد راهبردي
 • امکان دريافت گزارشات فصلي دارايي در قالب فايل اکسل مرتبط با سيستم TTMS
 • امکان اخذ گزارشات تحليلي و آماري


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط