سيستم مديريت مناقصات و مزايدات

فرايند برگزاري مناقصات با توجه به قانون معاملات کشوري داراي پيچيدگي هاي مختص به خود مي باشد که آشنايي با تمام زواياي آن نيازمند گذراندن دوره هاي آموزشي گوناگون مي باشد. همچنين با توجه به تنوع و تعدد مناقصه گران امرارزيابي کيفي مناقصه گران امري همراه با پيچيدگي مي باشد. بسته نرم افزاري  راهبري مناقصات توانايي تسهيل فرايند برگزاري مناقصات با توجه به قانون برگزاري مناقصات را از مرحله پيش از فراخوان تا مرحله فروش اسناد و ارزيابي کيفي مناقصه گران و برگزاري جلسه مناقصه را دارا مي باشد.


 • امکان ادغام با وب سايت اينترنتي سازمان و معرفي آنلاين معاملات برگزار شده و در حال برگزاري در آن
 • امکان برگزاري مناقصه بصورت 2 زبانه
 • امکان ثبت نام و فروش الکترونيک اسناد مناقصه
 • امکان پرداخت مبلغ اسناد مناقصه به صورت آنلاين و فيش پرداختي و دانلود اسناد مناقصه
 • امکان خود اظهاري ارزيابي کيفي مناقصات توسط مناقصه گران به صورت آنلاين
 • امکان ارزيابي کيفي مطابق با بند ج ماده 12 قانون توسط سيستم
 • امکان تعريف شاخص ها و ضرايب در حوزه هاي کاري گوناگون توسط کاربران سيستم
 • امکان برگزاري فراخوان هاي ارزيابي کيفي
 • امکان برگزاري مناقصات محدود و عمومي و يک مرحله اي و دو مرحله اي
 • انجام محاسبات قيمت و تعيين برنده مطابق با مشي قانون
 • امکان دريافت صورتجلسات مختلف
 • امکان دريافت گزارشات آماري و تحليلي


امکانات سيستم

 • امکان ادغام با وب سايت اينترنتي سازمان و معرفي آنلاين معاملات برگزار شده و در حال برگزاري در آن
 • امکان ثبت نام و فروش الکترونيک اسناد مناقصه
 • امکان خود اظهاري ارزيابي کيفي مناقصات توسط مناقصه گران به صورت آنلاين
 • امکان ارزيابي کيفي مطابق با بند ج ماده 12 قانون توسط سيستم
 • امکان تعريف شاخص ها و ضرايب در حوزه هاي کاري گوناگون توسط کاربران سيستم
 • امکان برگزاري فراخوان هاي ارزيابي کيفي
 • امکان برگزاري مناقصات محدود و عمومي و يک مرحله اي و دو مرحله اي
 • انجام محاسبات قيمت و تعيين برنده مطابق با مشي قانون
 • امکان دريافت صورتجلسات مختلف
 • امکان دريافت گزارشات آماري و تحليلي


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط