سيستم مديريت قراردادها، تفاهم نامه ها و صورت وضعيت ها

مديريت موثر قرارداد ها مي تواند شريان اصلي حيات يک سازمان باشد، چرا که قرارداد ها و تفاهم نامه هاي يک سازمان يا يک شرکت مجموعه تعهدات و حقوق يک شرکت از ذينفعان خارجي يک شرکت مي باشد. عقد يک قرارداد نيازمند يک گردش کاري روشن جهت تعيين مفاد قرارداد و همچنين يک گردش کار موثر جهت پايش آماده سازي مفاد يک قرارداد مي باشد. سيستم مديريت قرارداد هاي دفراز امکان مديريت و پايش روا عقد يک قرارداد از پيش نويش تا اجرا يک قرارداد را براي سازمان فراهم ميسازد.


 • ثبت و مديريت پيش قرارداد
 • روال تاييد و اصلاح پيش قرارداد به صورت اتوماسيوني
 • امکان مديريت متن پيش قرارداد
 • مديريت متمرکز شماره پيش قرارداد و قرارداد
 • ثبت و مديريت قرارداد ها
 • امکان ثبت تغييرات قرارداد از قبيل الحاقيه مدت زمان، قيمت و ...
 • گزارش قرارداد هاي در حال اتمام
 • مديريت تضامين قرارداد و گزارش تضامين در حال اتمام
 • امکان ثبت اقلام و قيمت قراردادي اقلام
 • تخصيص نام کاربري و رمز عبور به ذينفعان خارجي جهت ثبت صورت وضعيت و فاکتور
 • امکان اعلام نظر ناظرين قرارداد بر فعاليت هاي اجرا شده
 • گزارش مانده اقلام قراردادي
 • ثبت مستندات قراردادي
 • ثبت مکاتبات با طرف قرارداد
 • تعريف روال تاييدات


امکانات سيستم

 • ثبت و مديريت قرارداد ها
 • امکان ثبت و مديريت الحاقيه مبلغ و مدت قرارداد
 • امکان آلارم دهي پايان قرارداد ، تاريخ تضامين و ... به کارشناس امور قرارداد ها ، شرکت طرف قرارداد و ناظر
 • امکان تعريف متره و فهرست بهاي قرارداد
 • امکان محاسبه تاخيرات مجاز قرارداد ها


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط