سيستم مديريت قراردادها و صورت وضعيت ها

مديريت موثر قرارداد ها مي تواند شريان اصلي حيات يک سازمان باشد، چرا که قرارداد ها و تفاهم نامه هاي يک سازمان يا يک شرکت مجموعه تعهدات و حقوق يک شرکت از ذينفعان خارجي يک شرکت مي باشد. عقد يک قرارداد نيازمند يک گردش کاري روشن جهت تعيين مفاد قرارداد و همچنين يک گردش کار موثر جهت پايش آماده سازي مفاد يک قرارداد مي باشد. سيستم مديريت قرارداد هاي دفراز امکان مديريت و پايش روا عقد يک قرارداد از پيش نويش تا اجرا يک قرارداد را براي سازمان فراهم ميسازد.

مديريت موثر قرارداد ها مي تواند شريان اصلي حيات يک سازمان باشد، چرا که قرارداد ها و تفاهم نامه هاي يک سازمان يا يک شرکت مجموعه تعهدات و حقوق يک شرکت از ذينفعان خارجي يک شرکت مي باشد. عقد يک قرارداد نيازمند يک گردش کاري روشن جهت تعيين مفاد قرارداد و همچنين يک گردش کار موثر جهت پايش آماده سازي مفاد يک قرارداد مي باشد. سيستم مديريت قرارداد هاي دفراز امکان مديريت و پايش روا عقد يک قرارداد از پيش نويش تا اجرا يک قرارداد را براي سازمان فراهم ميسازد.


امکانات سيستم

  • ثبت و مديريت قرارداد ها
  • امکان ثبت و مديريت الحاقيه مبلغ و مدت قرارداد
  • امکان آلارم دهي پايان قرارداد ، تاريخ تضامين و ... به کارشناس امور قرارداد ها ، شرکت طرف قرارداد و ناظر
  • امکان تعريف متره و فهرست بهاي قرارداد
  • امکان محاسبه تاخيرات مجاز قرارداد ها


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط