سيستم مديريت صورت وضعيت

امکان ثبت و مديريت صورت وضعيت هاي صادره از سوي پيمانکار و بر بستر اينترنت مي باشد و امکان اعمال نظر ناظرين در پروژه ها است


امکانات سيستم

  • تخصيص نام کاربري و رمز عبور جهت ثبت صورت وضعيت هاي مرتبط به قرارداد خود
  • امکان اعمال نظر ناظرين بر صورت وضعيت هاي صادر شده
  • امکان گزارشگيري هاي متنوع


پيوند هاي مرتبط