سيستم مديريت ارزيابي از عملکرد قرارداد (سماپ )

 ارزيابي از عملکرد قراردادهاي هر سازمان و شرکتي يکي از لازمه هاي اساسي در جهت بالابردن کيفيت انجام فعاليتهاي مورد نظر هر سازماني به شمار مي آيد و اين مهم 

بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان درستي انجام فعاليتها مطابق با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيين شده  و کسب بازخور امکان پذير  نخواهد بود مگر با داشتن نظام ارزيابي از عملکرد مناسب در سازمانها.

 لذا بسته پيشنهادي نرم افزار مديريت ارزيابي از عملکرد قرارداد ها اين فرصت را در اختيار سازمان ها قرار ميدهد که با تعيين و تعريف شاخص ها فرم ها و مدل هاي ارزيابي ، پرسنل حاضر در قرارداد و همچنين عملکرد قرارداد را در حين اجراء  به نحوي مناسب مورد ارزشيابي قرار داد


 • تخصيص نام کاربري و رمز عبور به شرکت طرف قرارداد جهت تکميل اطلاعات خود
 • تخصيص نام کاربري و رمز عبور به ناظرين قرارداد جهت تاييد اطلاعات ورودي پيمانکار
 • ايجاد پرونده الکترونيک جهت پرسنل پيمانکار در قرارداد
 1. دوره هاي آموزشي
 2. سوابق کاري
 3. اخطار و تشويق
 4. تذکر و اخطار
 5. ليست سياه
 • ايجاد پرونده الکترونيک براي قرارداد پيمانکار
 1. تذکر ها و اخطار هاي وارده
 2. پرسنل مورد استفاده در قرارداد و سمت ايشان
 3. تجهيزات مورد استفاده
 4. طراحي و تعريف چک ليست هاي دوره اي ارزيابي عملکرد
 5. اسناد و نامه هاي مربوطه
 6. ليست سياه پيمانکار
 • ايجاد پرونده الکترونيک کلي براي پيمانکار
 • تهيه گزارشات متنوع


امکانات سيستم

 • تخصيص نام کاربري و رمز عبور به شرکت طرف قرارداد جهت تکميل اطلاعات خود
 • تخصيص نام کاربري و رمز عبور به ناظرين قرارداد جهت تاييد اطلاعات ورودي پيمانکار
 • ايجاد پرونده الکترونيک جهت پرسنل پيمانکار در قرارداد
 • دوره هاي آموزشي
 • سوابق کاري
 • اخطار و تشويق
 • تذکر و اخطار
 • ليست سياه
 • ....
 • ايجاد پرونده الکترونيک براي قرارداد پيمانکار
 • تذکر ها و اخطار هاي وارده
 • پرسنل مورد استفاده در قرارداد و سمت ايشان
 • تجهيزات مورد استفاده
 • طراحي و تعريف چک ليست هاي دوره اي ارزيابي عملکرد
 • اسناد و نامه هاي مربوطه
 • ليست سياه پيمانکار
 • ....
 • ايجاد پرونده الکترونيک کلي براي پيمانکار
 • تهيه گزارشات متنوع


اسناد مرتبط