سيستم نيرو رساني، گاز رساني و آبرساني (سامانه انتخاب پيمانکار پروژه هاي صنايع برق، گاز و آب )

سامانه مديريت فرايند انتخاب پيمانکار پروژه هاي نيرورساني( اهدايي، خودياري )، گاز رساني و آبرساني ، يک بسته مشتق شده نرم افزار جامع بازرگاني به لين، شرکت دفراز مي باشد ، که جهت پروژه هاي نيرورساني شرکتهاي کارفرمايي توزيع نيروي برق، پروژه هاي صنايع گاز رساني شرکتهاي گاز و پروژه هاي آبرساني واحد هاي مشترکين و بهره برداري شرکتهاي آب و فاضلاب ( آبفا ) ويژه سازي شده است. در اين سامانه، فرايند انتخاب پيمانکار توسط خود متقاضي از ليست مجاز پيمانکاران نيرورساني، گاز رساني و آبرساني شرکت هاي مربوطه و با لحاظ شرايط مورد نظر آن شرکت و بر روي بستر اينترنت صورت مي پذيرد.


 • قابليت استفاده بر روي بستر اينترنت و اينترانت (تحت وب)
 • امکان ادغام با پرتال اينترنتي شرکت
 • امکان ارزيابي صلاحيت پيمانکاران به صورت سيستماتيک توسط سيستم مطابق با آيين نامه هاي توانير (بسته نرم افزاري به لين)
 • امکان تعريف ظرفيت مجاز پيمانکاران
 • امکان پايش ظرفيت مجاز پيمانکاران به صورت خودکار
 • امکان ملاحظه وضعيت پرونده توسط فرد متقاضي بر روي بستر اينترنت
 • امکان قيمت دهي پروژه ها توسط پيمانکاران بدون اطلاع از قيمت ديگر پيمانکاران و شرکت کنندگان
 • عدم شناخت فرد متقاضي توسط پيمانکار تا زمان انتخاب پيمانکار توسط متقاضي
 • مديريت موثر قراردادهاي نيرورساني
 • اطلاع رساني توسط پيامک و ايميل و ... به فرد متقاضي و پيمانکار
 • امکان گزارشگيري هاي متنوع


امکانات سيستم

 

 • قابليت استفاده بر روي بستر اينترنت و اينترانت (تحت وب)
 • امکان ادغام با پرتال اينترنتي شرکت
 • امکان ارزيابي صلاحيت پيمانکاران به صورت سيستماتيک توسط سيستم مطابق با آيين نامه هاي توانير
 • امکان تعريف ظرفيت مجاز پيمانکاران
 • امکان پايش ظرفيت مجاز پيمانکاران به صورت خودکار
 • امکان ملاحظه وضعيت پرونده توسط فرد متقاضي بر روي بستر اينترنت
 • امکان قيمت دهي پروژه ها توسط پيمانکاران بدون اطلاع از قيمت ديگر پيمانکاران و شرکت کنندگان
 • عدم شناخت فرد متقاضي توسط پيمانکار تا زمان انتخاب پيمانکار توسط متقاضي
 • مديريت موثر قراردادهاي نيرورساني
 • اطلاع رساني توسط پيامک و ايميل و ... به فرد متقاضي و پيمانکار
 • امکان گزارشگيري هاي متنوع


اسناد مرتبط

پيوند هاي مرتبط