شرکت ميکرو افزار قشم

اين شرکت در زمينه نرم افزار اتوماسيون مراکز درماني فعاليت مي کند.