شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شرکت آب وفاضلاب استان البرز درمحدوده اي به وسعت 2000 کيلومتر از دامنه جنوب غربي رشته کوههاي البرز وطالقان درشمال آغاز وتا مشکين دشت واشتهارد درجنوب ودرغرب تا نظرآباد امتداد دارد.يکي از علل مهم واصلي تشکيل اين شرکت که درتاريخ 31  خرداد 1371 صورت گرفته است، لزوم ارايه خدمات آبرساني وجمع آوري فاضلاب با عنايت به گستردگي محدوده جغرافيايي واستقرار و اسکان جمعيت وسيع در اين استان است که به مرور کرج را که قبلاً به تعبيري حومه تهران تلقي مي شد،به يک شهر بزرگ وسپس شهرستاني متشکل از چند شهر تبديل کرد و درحال حاضر از آن به عنوان کلانشهر نام برده مي شود.در حال حاضر عمده ترين منبع تامين آب مناطق زير پوشش اين شرکت،از سفره هاي زيرزميني وحفر چاههاي عميق وحدود 18 درصد از نياز آبي منطقه زير پوشش نيز از آبهاي سطحي رودخانه کرج وطالقان تامين مي شود.