کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

بانکها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها در فرآيند پرداخت تسهيالت ، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسيهاي اقتصادي ، فني ، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادي ، فني و مالي طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشد.  با توجه به همين نياز و مسائل و مشکالت ديگر ، قانون " تسهيل اعطاء تسهيالت بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآئي بانکها " به تاريخ 50/50/6831 توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب و ابالغ شد.بر اساس ماده 0 اين قانون ، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي ، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيالت را فراهم آورد