بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران در اجراي  تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 سازمان بيمه هاي اجتماعي به منظور سرمايه گذاري و بهره برداري از وجوه بيمه کارگران با هدف کمک به تامين رفاه و ايجاد تسهيلات لازم براي رفع نيازمنديهاي طبقه کارگر در تاريخ 27/5/1339 تشکيل و به ثبت رسيد و عمليات خود را از ششم فروردين 1340 با افتتاح شعبه مرکزي در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمايه اوليه اين بانک چهار صد ميليون ريال و از سوي سازمان تامين اجتماعي تامين شد.

بانک رفاه کارگران در اجراي  تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 سازمان بيمه هاي اجتماعي به منظور سرمايه گذاري و بهره برداري از وجوه بيمه کارگران با هدف کمک به تامين رفاه و ايجاد تسهيلات لازم براي رفع نيازمنديهاي طبقه کارگر در تاريخ 27/5/1339 تشکيل و به ثبت رسيد و عمليات خود را از ششم فروردين 1340 با افتتاح شعبه مرکزي در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمايه اوليه اين بانک چهار صد ميليون ريال و از سوي سازمان تامين اجتماعي تامين شد.