توزيع نيروي برق البرز

شرکت توزيــع نيروي برق غرب استان تـــــهران در سال 1372 و در چـارچوب سياست خصوصي سازي  دولت جمهوري اسلامي ايران تحــــــت عنوان » کاهش بار مــالي هزيـنه هاي دولت از طــريق انتقال پاره اي از وظايف مـــــوجود به بخش غيردولتي« است تشکيل و بر اساس بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي توزيع از مراکز استانها مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/08/86 از بدنه شرکت برق منطقه اي تهران جدا شده و مستقلا زير نظر شرکت توانير وظائف مربوط به توزيع نيروي برق شامل انجام کليه خدمات فـني ، اداري و مالي مورد نياز متقاضيان و مشترکين برق را در حوزه عملکرد شرکت انجام مي دهد.

شرکت توزيــع نيروي برق غرب استان تـــــهران در سال 1372 و در چـارچوب سياست خصوصي سازي  دولت جمهوري اسلامي ايران تحــــــت عنوان » کاهش بار مــالي هزيـنه هاي دولت از طــريق انتقال پاره اي از وظايف مـــــوجود به بخش غيردولتي« است تشکيل و بر اساس بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکتهاي توزيع از مراکز استانها مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/08/86 از بدنه شرکت برق منطقه اي تهران جدا شده و مستقلا زير نظر شرکت توانير وظائف مربوط به توزيع نيروي برق شامل انجام کليه خدمات فـني ، اداري و مالي مورد نياز متقاضيان و مشترکين برق را در حوزه عملکرد شرکت انجام مي دهد.