توزيع نيروي برق سمنان

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان در تاريخ 25/12/70به صورت شرکتهاي سهامي خاص تأسيس و طي نامه شماره 89171 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است و برابر صورنجلسه مجمع عمومي فوق العاده 7/12/78 محل شرکت از تهران به سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه اي سمنان منتقل گرديد و در تاريخ 5/12/79 تحت شماره 2623 در اداره ثبت سمنان به ثبت رسيد.آخرين اساس نامه آن در تاريخ 18/12/80 به تصويب رسيده است و در حال حاضر شرکت جزء شرکتهاي زير مجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت واقع در سمنان است .

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان در تاريخ 25/12/70به صورت شرکتهاي سهامي خاص تأسيس و طي نامه شماره 89171 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است و برابر صورنجلسه مجمع عمومي فوق العاده 7/12/78 محل شرکت از تهران به سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه اي سمنان منتقل گرديد و در تاريخ 5/12/79 تحت شماره 2623 در اداره ثبت سمنان به ثبت رسيد.آخرين اساس نامه آن در تاريخ 18/12/80 به تصويب رسيده است و در حال حاضر شرکت جزء شرکتهاي زير مجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت واقع در سمنان است .