توزيع نيروي برق هرمزگان

شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان در تاريخ 11/12/1371 به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس و طي شماره 1954در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است . و آخرين اساسنامه شرکت در اجراي قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در تاريخ 27/6/86 به تصويب رسيد که از اين تاريخ به طور مستقل و زيرمجموعه شرکت توانير و وابسته به وزارت نيرو کار خود را ادامه مي دهد و مرکز اصلي شرکت (ستاد) در بندرعباس بلوار جمهوري اسلامي جنب شهرک مسکوني زيتون واقع شده است